Dotacje z budżetu jst na działalność oświatową

Województwo: Pomorskie Miasto: Gdańsk ID ogłoszenia: 699 576 94

Opis oferty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk zaprasza na szkolenie otwarte w dniu 15 czerwca 2012 z cyklu: DOTACJE Z BUDŻETU JST NA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ PRYWATNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK – AKTUALNE PROBLEMY, ORZECZNICTWO RIO I ORZECZNICTWO SĄDOWE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH ZMIAN W PRAWIE Adresaci: Pracownicy pionu finansowego urzędu oraz ZEAS zajmujących się udzielaniem, kontrolą i rozliczeniem dotacji dla prywatnej oświaty, Skarbników JST, osoby piastujących funkcje organu wykonawczego JST, radni – członkowie komisji ds. oświaty i komisji ds. budżetu, osoby piastujące funkcje organu prowadzącego prywatną szkołę lub placówkę oraz osób wykonujące czynności księgowo-rachunkowe na rzecz prywatnej oświaty. Cel szkolenia: • Zapoznanie z aktualną regulacją prawną dotyczącą dotacji oświatowych i z najnowszym orzecznictwem sądowym i orzecznictwem RIO; • Zapoznanie się ze stosowanymi w prywatnej oświacie modelami organizacji i prowadzenia gospodarki finansowej - Jak skontrolować dokumentację finansową prywatnej szkoły? • Zapoznanie się z doświadczeniami innych JST w zakresie kontrolowania prywatnych placówek oświatowych; • Zapoznanie się z niekwestionowanymi w orzecznictwie rozwiązaniami dla treści uchwałą z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty; • Informacja o planach MEN w zakresie przygotowania zmian i uściśleń do przepisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. • Rozwiązanie problemu: „jak liczyć ilość uczniów?”, od której zależy wysokość dotacji należnej dla szkoły (placówki); Korzyści: • Poznanie doświadczeń innych JST w zakresie określania „rodzaju danych o wydatkach, poprzez które dotowana szkoła powinna rozliczać wykorzystanie dotacji”; • Nabycie umiejętności prawidłowego obliczania podstawy dotacji, w tym waloryzacji jej wysokości; Program: I. Źródła prawa dotyczące omawianych dotacji oświatowych - (1) dotacje oświatowe na tle systemu prawa dotyczącego dotacji. II. Beneficjenci dotacji oświatowych (w nawiązaniu do zasad tworzenia szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przez osoby prywatne) – (2) prawo do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu JST (ewolucja konstrukcji). III. Ustalanie dotacji: (3) tryb ustalania kwoty na rok kalendarzowy, (4) rodzaje podstaw dotacji – czy można od podstawy odejmować dochody placówek samorządowych z wpłat za żywienie i zajęcia pozaprogramowe ?, (5) czy istnieje podstawa dla oddzielnego ustalania dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego w prywatnej szkole podstawowej? (6) stawki – mnożniki procentowe, (7) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie, (8) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku, (9) przewidziane w niektórych uchwałach powiadomienie beneficjenta o kwocie dotacji rocznej /znaczenie/, (10) ustalanie dotacji dla szkoły prywatnej w przypadku nieprowadzenia szkoły danego typu i rodzaju przez dotującą JST (jak znaleźć „najbliższą gminę” lub „najbliższy powiat” - kazus szkoły pomaturalnej z Powiatu Cieszyńskiego ; (11) co to jest „rodzaj szkoły”? IV. Jak ustalać faktyczną ilość uczniów? – (12) orzecznictwo sądowe i RIO – na dzień miesiąca czy cały miesiąc?, problem absolwentów szkoły i dotowania przedszkola w okresie wakacyjnym – brak umów z rodzicami. V. Waloryzacja kwoty dotacji rocznej: (13) Z jakim momentem waloryzować dotację na skutek zmiany podstawy /wydatków bieżących lub subwencji/ oraz zmiany ilości uczniów? – rozwiązania z praktyki JST (14) Jak wyrównywać różnice między dotacją przekazaną a dotacją należną – dopuszczalność potrąceń śródrocznych oraz kwestia dopuszczalności potrącenia nadpłaty z dotacji nowego roku kalendarzowego? VI. Dotacje oświatowe w projekcie budżetu, w uchwale budżetowej, w planie finansowym jednostki budżetowej, w sprawozdawczości budżetowej – (15) Jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?; (16) Wypłata dotacji stanowiąca wykonanie planu wydatków budżetu, (17) Kto jako dysponent dekretuje /uruchamia/ wypłaty dotacji, (18) Czynności głównego księgowego, (19) Rachunek bankowy szkoły (pr

Data dodania: 28 maj | 10:43