Moroznik kaukaski 10 zł za 10gr zamówienia 696 549 663

Miasto: Przemyśl ID ogłoszenia: 579 976 748

Nazwa firmy:
pico
Forma prawna:
osoba prywatna
Rodzaj oferty:
Sprzedam

Opis oferty

Moroznik Kaukaski, zdrowe i skuteczne odchudzanie. TELEFON CENA ZA OPAKOWANIE 10 gr 10zł. Moroznik Kaukaski /skuteczne zio?a na odchudzanie/ Wyci?g z ro?liny wyst?puj?cej wysoko w górach Kaukazu i Gruzji kwitn?ca w najwi?kszy mróz. Jej lecznicze w?a?ciwo?ci wykorzystywano w lecznictwie ludowym od setek lat. Zawiera silne dzia?aj?ce glikozydy min. helleboryn? dzia?aj?ce na wiele schorze? jak zaburzenia przemiany materii powoduj?ce nadwag? Stosowany g?ównie przy leczeniu oty?o?ci i nadwagi. Zastosowanie: Normalizacja przemiany materii, jest rewelacyjnym ?rodkiem na odchudzanie bez efektu jojo. Oczyszcza jelita, w?trob?, drogi moczowe zapobiega tworzeniu si? kamieni ?ó?ciowych. Stosuje si? jako pomocniczy ?rodek przy leczeniu guzów organów kobiecych, prostaty i tarczycy. Dzia?a pozytywnie przy uszkodzeniach skóry, trudne rany, ?uszczyca, wypadanie w?osów, krwawienie dzi?se? tak?e przy chorobach kostno-mi??niowych. Pozytywnie wp?ywa na serce i uk?ad krwiono?ny. Dzia?a odm?odzaj?co, tak?e na m??czyzn. Sposób u?ycia: Przesypa? torebk? do szczelnego ciemnego i suchego s?oiczka. Chroni? przed ?wiat?em. Kuracja trwa od 5-12 mc-y. Po pierwszych 5 miesi?cach nale?y zrobi? przerw? 1-2 mcy. 50mg /czubek no?a lub dozownik/ proszku doda? do 50 gram ciep?ej wody lub ?y?eczki miodu, za?y? 1-2 godziny rano przed posi?kiem lub wieczorem przed snem/ raz dziennie/ Co 10-15 dni zwi?ksza? dawk? do 200mg / 4 czubków no?a czy dozowników/ Kontynuuj?c leczenie utrzyma? na maksymalnej dawce 200 mg lub gdy jest rozwolnienie, mniejszej dobranej indywidualnie. Uwagi: podczas kuracji nie wolno spo?ywa? alkoholu, a nale?y pi? du?o p?ynów. Przy leczeniu oty?o?ci za?ywa? preparat rano i wstrzyma? si? od jedzenia do po?udnia. Przy du?ej oty?o?ci i lepszego efektu za?ywa? preparaty wzmacniaj?ce w?trob? Liver -2 do 4 opakowa? Nale?y rygorystycznie zalecanej dawki i stopniowo j? zwi?ksza?. /Z do?wiadcze? pacjentów wynika ?e, wystarczy u?ywa? dawk? podstawow?, aby po 3 opakowaniach uzyska? w

Data dodania: 15 kwi | 14:52